Pinterest

Tiểu phẩm hài: Ai tốt hơn ai

DV: Lý Hải, Nhật Cường, Trung Lùn, Quách Ngọc Tuyên

Bạn không xem được: Báo lỗi ngay !

Pinterest

Comments